WARUNKI GWARANCJI

Niniejszy dokument określa obowiązki Gwaranta, czyli MPP Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Grębocinie (KRS 0000615756) oraz prawa i obowiązki Kupującego z tytułu udzielonej przez Gwaranta gwarancji jakości oferowanych przez siebie pojazdów.

1. Karta Gwarancyjna określa obowiązki Gwaranta oraz prawa i obowiązki Kupującego w przypadku, gdy sprzedane Kupującemu pojazdy nie posiadają właściwości określonych w umowie, niniejszym dokumencie lub instrukcji obsługi/użytkowania.

2. Z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w niniejszej Karcie, Gwarant gwarantuje prawidłowe, tj. zgodne z opisem wskazanym w instrukcji obsługi, funkcjonowanie pojazdów.

3. Warunkami udzielenia i utrzymania niniejszej gwarancji jest:

 • prawidłowe korzystanie z pojazdu przez Kupującego, przez które należy rozumieć korzystanie z pojazdu zgodnie z opisem wskazanym w instrukcji obsługi,
 • montaż licznika motogodzin najpóźniej przed pierwszym uruchomieniem,
 • terminowe dokonywanie przez Kupującego na własny koszt regularnych przeglądów i konserwacji w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym,
 • dokonywanie przez Kupującego przeglądów i konserwacji w Autoryzowanych Punktach Serwisowych, których lista jest dostępna na żądanie Kupującego.

4. Gwarancja obejmuje jedynie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Gwarancja obejmuje jedynie wady pojazdów, które istniały w chwili wydania pojazdu Kupującemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w pojeździe w tej samej chwili. W szczególności gwarancja nie obejmuje wad powstałych z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub innego podmiotu za działanie którego Gwarant nie ponosi odpowiedzialności.

6. Gwarancja nie obejmuje wad, o których Kupujący wiedział w chwili zawarcia umowy, a także wad:

 • w postaci uszkodzeń mechanicznych pojazdu powstałych w trakcie użytkowania i/lub w związku z właściwościami pojazdu dopuszczalnymi na podstawie stosownych norm lub zaleceń producenta,
 • powstałych wskutek korzystania z pojazdu niezgodnie z instrukcją obsługi,
 • powstałych wskutek normalnego zużycia elementów pojazdu,
 • powstałych wskutek niewłaściwego transportu pojazdu, chyba że Gwarant jest odpowiedzialny za transport pojazdu,
 • powstałych wskutek niewłaściwego przechowywania pojazdu,
 • powstałych wskutek eksploatacji lub konserwacji pojazdu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi/użytkowania,
 • powstałych wskutek samodzielnej ingerencji w pojazd lub jego elementy przez Kupującego lub innej osoby działającej na rzecz Kupującego,
 • powstałych wskutek ingerencji w pojazd lub jego elementy przez nieautoryzowany serwis,
 • powstałych wskutek eksploatacji pojazdu bez terminowej wymiany uszkodzonego lub zużytego elementu lub podzespołu,
 • powstałych wskutek uszkodzeń doznanych w związku ze zdarzeniem losowym (np. wypadek lub kolizja), klęskami żywiołowymi i innymi czynnikami stanowiącymi przejaw działania siły wyższej,
 • estetycznych lub podobnych zastrzeżeń, w tym o subiektywnym charakterze, które nie wpływają na wartość użytkową pojazdu lub jego funkcjonalność, np. dotyczących hałasu silnika, twardości zmiany biegów,
 • jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń spowodowanych zamontowaniem części lub akcesoriów nie zatwierdzonych przez Producenta.

7. Gwarancja nie obejmuje pojazdów używanych na wyścigach, treningach, rajdach, do komercyjnej nauki jazdy oraz pod wynajem, a także pojazdu dostarczonego Kupującemu w częściach do samodzielnego montażu, który nie został następnie złożony w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym.

8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń elementów, podzespołów i części eksploatacyjnych takich jak: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, wszystkie części gumowe, uszczelniaczy teleskopów, wszystkie części plastikowe, linki sprzęgła, linki przyspieszenia, uszczelki, klamki i dźwignie, opony, sprzęgła, łańcuchy napędowe, koła zębate, łożyska, pasy napędowe, elementy sprzęgła CVT itp.

9. Gwarancja nie obejmuje wymiany różnego rodzaju filtrów, olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych, świec zapłonowych, żarówek, bezpieczników, ogumienia, elementów szklanych, ani akumulatora.

10. Przy ocenie istnienia wad pojazdu uwzględnia się postanowienia właściwych norm technicznych, zgodnie z którymi wykonano dany pojazd i jego elementy, o ile takie normy istnieją.

11. Gwarancja na pojazd zostaje udzielona na okres 3 miesięcy lub 30 mth od dnia nabycia pojazdu przez Kupującego, w zależności co nastąpi wcześniej.

12. Gwarancja na silnik pojazdu zostaje udzielona na okres 3 miesięcy lub 30 mth od dnia nabycia pojazdu przez Kupującego, w zależności co nastąpi wcześniej.

13. Kupujący jest obowiązany dokonywać przeglądy i konserwację pojazdu na własny koszt.

14. Utrata gwarancji następuje w przypadku:

 • powierzenia serwisu lub konserwacji pojazdu nie autoryzowanemu serwisowi,
 • niewykonania z winy Kupującego lub osoby za którą Kupujący odpowiada obowiązkowych przeglądów okresowych i konserwacji,
 • samodzielnego dokonania przez Kupującego lub osobę działającą na jego rzecz przeróbek konstrukcyjnych pojazdu lub jego naprawy,
 • korzystania z pojazdu niezgodnie ze wskazaniami producenta w instrukcji obsługi,
 • naruszenia przez Kupującego lub inną osobę warunków gwarancji.

15. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji Kupujący powinien:

 • dostarczyć wadliwy pojazd do Autoryzowanego Punktu Serwisowego,
 • przedstawić Kartę Gwarancyjną, która powinna zawierać takie dane jak: model pojazdu, jego numer VIN, numer VIN silnika, dane Kupującego, datę sprzedaży, numer dokumentu sprzedaży, nr licznika motogodzin oraz podpis sprzedawcy pojazdu i Kupującego,
 • dowód nabycia pojazdu zawierającego numer VIN pojazdu lub silnika,
 • przedstawić w miarę precyzyjny opis stwierdzonej wady.

16. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż Gwarant może odmówić uznania reklamacji za zasadną w razie przedstawienia Karty Gwarancyjnej, która:

 • nie została prawidłowo wypełniona lub nie zawiera wszystkich danych, o których mowa w pkt 15(b) powyżej,
 • jest nieczytelna.

17. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji powinno zostać zgłoszone Gwarantowi przez Kupującego niezwłocznie od dnia stwierdzenia wady pod rygorem utraty przez Kupującego prawa powoływania się na gwarancję.

18. Kupujący jest obowiązany dostarczyć pojazd do Autoryzowanego Punktu Serwisowego na własny koszt. Pojazd powinien być czysty. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż może zostać obciążony kosztami mycia pojazdu, które okaże się konieczne do oceny zasadności zgłoszenia reklamacyjnego.

19. Gwarant obowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez Kupującego kompletnego pojazdu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego oraz przedstawienia pozostałych dokumentów i informacji, o których mowa w pkt 15 powyżej. Jeżeli nie jest możliwe zajęcie przez Gwaranta stanowiska w tym terminie, w szczególności z powodu konieczności przeprowadzenia analiz lub ekspertyz stanu technicznego pojazdu, termin na ustosunkowania się do zgłoszenia ulega wydłużeniu, nie więcej jednak niż o kolejne 30 dni.

20. Oświadczenie Gwaranta o uznaniu lub nieuznaniu zgłoszenia reklamacyjnego Kupującego powinno mieć formę pisemną.

21. W przypadku uznania zgłoszenia reklamacyjnego za zasadne Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy zgłoszonej wady, a w przypadku gdy naprawa nie jest możliwa – do bezpłatnej wymiany pojazdu lub poszczególnych jego elementów na wolne od wad. Decyzję o naprawie lub wymianie pojazdu albo elementu na nowe, a także decyzję co do sposobu naprawy pojazdu lub elementu podejmuje wyłącznie Gwarant.

22. Z zastrzeżeniem pkt 23 poniżej, usunięcie wady nastąpi:

 • w terminie 14 dni od dnia uznania zgłoszenia za zasadne, jeśli naprawa nie wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych pojazdu,
 • w terminie 21 dni od dnia uznania zgłoszenia za zasadne, jeśli naprawa wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych pojazdu.

23. W przypadku, gdy naprawa pojazdu lub elementu nie jest możliwa w terminie, o którym mowa w pkt 22 powyżej, z powodu okoliczności, za które Gwarant nie odpowiada, w tym np. z uwagi na konieczność wykonania ekspertyzy w zakresie przyczyn uszkodzenia, braku dostępności części, działania siły wyższej, nieterminowego dostarczenia części przez dostawców Gwaranta, termin na usunięcie wady ulegnie odpowiedniemu przesunięciu.

24. Wymiana pojazdu lub elementu wolnego od wad, jest możliwa jedynie w przypadku wad, które Gwarant uznał za niemożliwe do usunięcia w inny sposób. W takim przypadku Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany pojazdu lub jego elementu wolnego od wad w terminie 14 dni od dnia uznania zgłoszenia reklamacyjnego za zasadne. Punkt 23 stosuje się odpowiednio.

25. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności:

 • dokonania okresowych przeglądów i konserwacji,
 • wymiany płynów eksploatacyjnych,
 • oraz innych czynności, które Kupujący zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z instrukcją obsługi lub niniejszym dokumentem.

26. W razie stwierdzenia wad pojazdu lub jego elementu, Gwarant może zwolnić się od obowiązku jego wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady poprzez zapłatę Kupującemu kwoty w wysokości równej cenie nabycia tego pojazdu. W takim przypadku reklamowany pojazd podlega zwrotowi na rzecz Gwaranta.

27. Kupujący jest zobowiązany do odbioru na własny koszt pojazdu lub elementu w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym.

28. Gwarant w żadnym przypadku nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kosztów poniesionych wskutek wady pojazdu, w tym w szczególności kosztów dostarczenia pojazdu do lub jego odbioru z Autoryzowanego Punktu Serwisowego.

29. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Śledź nas na Facebooku